آموزش نرم افزار SACS

عنوان آموزش : قسمت ۲

برای مشاهده سایر قسمت های آموزش نرم افزار SACS اینجا کلیک کنید

سایر ویدئوهای آموزشی نرم افزار های تخصصی در سایت کلیپاتی منتشر خواهد گردید.

برای مشاهده مجموعه ویدئوهای آموزشی اینجا و سایر ویدئوهای آموزشی مهندسی عمران اینجا را کلیک کنید.

معرفی نرم افزار (SACS (Structural Analysis Computer System

نرم افزار SACS نرم افزاري تخصصي براي تحليل و طراحي سازه هاي فرا ساحل مي باشد كه در عين حال مي توان از قابليت هاي آن براي تحليل و طراحي سازه هاي صنعتي ديگر با كاربرد اي خاص نيز استفاده نمود.

اين نرم افزار توسط شركت Engineering Dynamics Inc (EDI) تهيه گرديده و دراي قسمت هاي مختلف جهت مدل سازي هندسي , بارگذاري و انجام آناليزهاي خاص سازه هاي دريايي مي باشد و همچنين SACS مي تواند ضوابط ارايه شده در آيين نامه هاي طراحي و ساخت سازه هاي دريايي مانند API – RPZA , API – LRFD , Norsok , DNV , DANE , BS و…. را در مدل سازي و تحليل اين سازه ها منظور نموده و استحكام مقاطع تحت اثر بارهاي وارد بر سازه طبق ضوابط اين آيين نامه ها كنترل نمايد.

براي طراحي سازه هاي دريايي به دليل سيستم سازه اي خاص انها مراحل مختلف ساخت, حمل, نصب و بهره برداري از اين سازه ها و هم چنين ماهيت بارهايي كه به لحاظ سرايط محيطي كه در آن قرار گرفته اند بر آنها اعمال مي گردد تحليل هاي خاصي مورد نياز مي باشد كه مهم ترين آنها عبارتند از:

  • مرحله ساخت Fabrication Analysis

  • مراحل حمل Load Out,Transportation,Floating Analysis.

  • مراحل نصب Launch.Lift,Upending,On Bottom Stability.

  • مرحله بهره برداري Inplace,Selsmic,Fatigue,Collapse Analysis

در ادامه ضمن معرفي برخي از قسمت هاي نرم افزار SACS توانااي آن در انجام تحليل هاي ياد شده به صورت مختصر ارايه مي گردد.

PROCEDE

اين قسمت در حقيقت يك محيط گرافيكي براي ايجاد و مشاهده ي مدل هندسي سازه , معرفي مشخصات اعضا و مقاطع استفاده شده و خصوصيات رفتاري مصالح و بار هاي اعمال شده در اختيار كاربر قرار مي دهد.

در اين محيط قسمت عمدع هندسه ي سازه به صورت بي واسطه و با ارايه اطلاعات كلي نظير تعداد پايه هاي اصلي آن و سيستم شمع ها, تراز هاي مربوط به بستر دريا, سطح متوسط آب دريا, اعضاي افقي اصلي و عرشه ها ايجاد شده و سپس مي توان هندسه ي ايجاد شده را تكميل نمود.

همچنين اين قسمت از نرم افزار توانايي انجان برخي محاسبات (مثل تعيين Offset انتهاي اعضا) طبق ضوابط آيين نامه ها را داشته و مي توان علاوه بر معرفي بار هاي ثقلي , بارهاي محيطي ناشي از باد, جريان آب و امواج را نيز در قالب مشخصات پروفيل سرعت آب يا باد در تراز هاي مختلف و ارتفاع و طول موج در شرايط جوي متفاوت تعريف نمود.

خروجي قسمت Procede به صورت فايل هاي متني مي باشد كه به عنوان قسمتي از فايل هاي ورودي در تحليل سازه مورد استفاده قرار مي گيرد.

DATA GENERATOR

در هر يك از تحليل هايي كه به وسيله نرم افزار SACS انجام مي گيرد مجموعه اي از فايل هاي ورودي متني استفاده مي شوند كه داراي فرمت آزاد نبوده و لازم است هر كدام از اعداد و پارامترهاي مربوط به اطلاعات ورودي در ستون هاي خاص ئارد شوند, لذا ويرايش اين فايل ها با استفاده از ويرايش گر هاي معمولي دشوار مي باشد.Data Generator در ولقع ويرايش گري خاص براي ايجاد و تصحيح فايل هاي متني ورودي نرم افزار SACS مي باشد.

SEA STATE

در اين قسمت از نرم افزار مي توان نيروي وارد بر اعضاي سازه در اثر بارهاي محيطي را محاسبه نمود.

نيز مي توان با توجه به عمق آب و ارتفاع امواج از تئوري موج استوكس مرتبه پنجم, تئوري موج Airy يا Stream Function و…مطابق ضوابط آيين نامه استفاده نمود.همچنين از رابطه موريسون براي محاسبه نيروي وارد بر اعضا استفاده نمود.

PSI

PSI قادر به انجام تحليل استاتيكي سازه با در نظر گرفتن رفتار غير خطي براي اندركنش خاك و شمع مي باشد.منحني هاي P – Y و Q – Z مربوط به رفتار غير خطي مجموعه خاك و شمع با توجه به مشخصات لايه هاي خاك توسط برنامه برآورد مي شود.از اين قسمت برنامه معمولا براي انجام آناليز Inplace استفاده مي گردد.

DYNPAC

اين قسمت از نرم افزار براي انجام اناليز مودال جهت تعيين مشخصات ارتعاشي سازه (مانند بسامدهاي ارتعاشي و اشكال مودي) به كار مي رود.

ماتريس سختي سازه با توجه به هندسه ي تعريف شده در فايل هاي ورودي (فايل هاي ايجاد شده با استفاده از مدول هاي Procede يا Generator Data )محاسبه و با توجه به جرم هاي متمركز در گره هاي اصلي با استفاده از روش كاهش استاتيكي , ابعاد آن كاهش داده مي شود و از ماتريس جرم وسختي به دست آمده براي تحليل مودال استفاده مي گردد.

با توجه به ماهيت خطي تحليل مودال نمي توان رفتار غير خطي ناشي از اندركش خاك و شمع را در آن منظور نمود لذا در اين نحليل شمع ها با استفاده از اعضاي خطي معادل موسوم به Pile Stub مدل مي شوند كه ابعاد و ضخامت مقاطع اين اعضا يا استفاده از مدول هاي PILE محاسبه مي گردد.

نتايج تحليل مودال در انجام محاسبات لرزه شناسي و خستگي مورد استفاده قرار مي گيرد.

ERTHQUAKE

با استفاده از اين قسمت مي توان محاسبات زلزله را با استفاده از مشخصات ارتعاشي به دست آمده از تحليل مودي به صورت تحليل طيفي و يا تحليل ديناميكي تاريخچه زماني انجام داد.

علاوه بر طيف هاي طرح ارايه شده در آيين نامه ي API مي توان از طيف هاي زلزله ي تعريف شده توسط كاربر نيز براي محاسبات استفاده نمود.

FATIGUE

اين نرم افزار قادر به انجام تحليل خستگي به دو روش متعين (Deterministic) و يا طيفي (Spectral) مي باشد.

براي انجام محاسبات مربوط ضمن استفادهاز نتايج تحليل مودي بسته به روش تحليل انتخاب شده ممكن است از مدول Wave Response براي تعيين توابع تبديل (Tranfer Functions) بين ارتفاع امواج و بيشينه تنش اطلاعات مربوط به امواج نيز با وجه به روش تحليل انتخاب شده در قالب تاريخچه ي موج براي روش متعين و يا نمودار پراكندگي موج براي روش طيفي ارايه مي گردد.

COLLAPSE

تحليل مكانيزم خرابي , از جمله آناليز هاي مورد استفاده براي سازه هاي دريايي (به ويژه در ارزيابي سكوهاي موجود) مي باشد كه توسط مدول Callapse نرم افزار قابل انجام است.

در اين تحليل , ضرايبي از بار ناشي از موج صدساله در گام هاي متوالي به صورت فزاينده به سازه اعمال شده و مكانيزم خرابي سازه ضمن افزايش ميزان بار جانبي اعمال شده با در نظر گرفتن رفتار غير خطي الاستوپلاستيك براي مصالح مشخص مي گردد.

در اين تحليل مي توان ضمن منظور نمودن اندركنش غير خطي خاك و سازه اثر سخت شوندگي پس از تسليم و هم چنين كمانش كلي و موضعي اعضا را در نظر گرفت.

POST VIEW

در اين قسمت از نرم افزار مي توان نتايج آناليزهاي انجام شده را در يك محيط گرافيكي به صورت فرم تغيير شكل يافته ي سازه دياگرام نيروي داخلي اعضا, شكل هاي مودي و نسبت هاي تنش (Unity Check) و…ملاحضه نمود.

همچنين نتايج محاسبات خستگي و بار جانبي را مي توان در محيط هاي گرافيكي كه مدول هاي View Fatigue و View Collapse در اختيار كاربر قرار مي دهند مشاهده نمود.

علاوه بر محاسبات و آناليزهاي گفته شده اين نرم افزار قادر به انجام آناليزهاي Launch , Transportation , Upending , Out Load , Lift و…طبق ضوابط آيين نامه ها و هم چنين انجام محاسبات برآورد مصالح و وزن و محاسبات Joint Can مي باشد.كه معرفي تمام آنها به توضيحات بيشتر داشته و در قالب اين مجموعه نمي گنجد.

 

پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here