قسمت ۴ – Coduction and Convection through Wall, Temp vs Dist Plot

برای مشاهده سایر قسمت های آموزش نرم افزار ANSYS اینجا کلیک کنید

پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here