قاضی عسکر: درسته عربستانی ها ضمانت دادند اما خودمان هم باید مراقبت کنیم.

پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here